prawo budowlane

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi prawnej procesów budowlanych i inwestycyjnych.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują między innymi:

 

  • sporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym,
  • reprezentowanie inwestora przed organami Gminy oraz sądami administracyjnymi w postępowaniu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  • reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenie na budowę,

  • reprezentowanie stron niebędących inwestorami w wyżej wskazanych postępowaniach, 
  • dochodzenie roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowanie i weryfikację umów: o prace projektowe i o roboty budowlane,
  • prowadzenie wszelkich spraw obejmujących umowę o roboty budowlane jak i umowę o dzieło oraz spraw o niewykonanie jak i nienależyte wykonania przedmiotowych umów,
  • dochodzenie od nierzetelnych wykonawców kar umownych, roszczeń gwarancyjnych, odszkodowawczych oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy,
  • dochodzenie od inwestorów wszelkich należności z tytułu, zapłaty wynagrodzenia, kar umownych i odszkodowań.

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność