prawo spółek

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, w tym również zagadnień korporacyjnych związanych z organizacją i funkcjonowaniem organów spółek - zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, dokonywania zmian statutów i umów spółek, umarzania, zastawiania i obrotu udziałami oraz akcjami, a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego. Oferujemy swoim Klientom również obsługę prawną procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji czy też restrukturyzacji.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują między innymi:

 

  • ogólną obsługę korporacyjną (zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych), a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń /zgromadzeń wspólników, opracowywanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • analizę odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu,
  • zakładanie spółek handlowych, sporządzanie umów i statutów spółek handlowych, regulaminów rad nadzorczych oraz zarządów, a także wprowadzanie zmian w tych dokumentach,
  • pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,
  • sporządzanie umów z członkami organów i prokurentami,
  • reprezentację przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał organów spółek oraz zwoływania zgromadzeń wspólników,
  • reprezentację przed sądami w postępowaniach dotyczących wyłączenia wspólników,
  • rozwiązanie i likwidację spółek handlowych.

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność