prawo nieruchomości

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej właścicielom, użytkownikom wieczystym, zarządcą, najemcom oraz dzierżawcom nieruchomości. Kancelaria świadczy usługi związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości, a także w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania (najmem, najem okazjonalny, dzierżawa, użyczenie). Ponadto Kancelaria kompleksowo rozwiązuje problemy związane z prawem własności nieruchomości, w tym z podziałem nieruchomości, postępowaniem rozgraniczeniowym, służebnościami gruntowymi jak i służebnościami przesyłu. 

 

Usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują między innymi:

 

  • kompleksową obsługę transakcji związanych z nabyciem oraz zbyciem nieruchomości, 
  • sporządzanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, umów o ustanowienie służebności gruntowych lub przesyłu,
  • prowadzenie postępowań o zniesienie współwłasności oraz podział nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań o eksmisje i odszkodowanie od Gminy w związku z nieprzydzieleniem lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych,
  • prowadzenie postępowań o ochronę własności i o naruszenie posiadania,
  • prowadzenie postępowań o zasiedzenie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz o ustanowienie służebności gruntowych i służebności przesyłu w tym przez zasiedzenie,
  • prowadzenie wszelkich postępowań przed sądem wieczystoksięgowym, 
  • prowadzenie postępowań o odszkodowanie w sprawach związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
  • prowadzenie postępowań o odszkodowanie za posadowienie na nieruchomości sieci przesyłowej (sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej oraz innych).

 

 

szybki kontakt

Mają Państwa pytania?

Prosimy o kontakt

wiarygodność
zaufanie
solidność
efektywność